Projekat "Naša deca"

Naša škola je saradnik na novom projektu ,,Naša deca'' koji će biti realizovan u Opštini Irig. U toku školske 2015/ 2016. godine nastavnici i učenici će biti uključeni u različite projektne aktivnosti, kao što su akcije učenickog parlamenta, vršnjačka edukacija, podela promotivnog materijala, učešće na nagradnim konkursima, humanitarnim akcijama i sl.

Projekat „Naša deca“ realizuje se u okviru  šireg  programa „Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva“ koji koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projektne aktivnosti planirane su u skladu sa  Drugim nacionalnim izveštajem o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014. godine, a u cilju ostvarivanja sledećih prioriteta:

Predškolsko obrazovanje:

- Obezbeđenje uslova za nesmetano uključivanje što većeg broja dece u predškolsko obrazovanje

- Podrška realizaciji programa za rani razvoj dece
- Utvrđivanje visine učešća roditelja u formiranju cene boravka u predškolskoj ustanovi i subvencije  za siromašne porodice
- Podrška ustanovama u praćenju i prilagođavanju predškolskih usluga potrebama dece

 

Osnovnoškolsko obrazovanje:
- Podrška aktivnostima i projektima za poboljšanje položaja dece iz ruralnih područja u skladu sa planom za optimizaciju školske mreže i uz povezivanje sa planovima za ruralni razvoj
- Finansiranje individualnih planova podrške i obezbeđivanje materijalnih sredstava za decu iz osetljivih grupa radi obezbeđivanja njihove socijalne uključenosti i participacije u vaspitno- obrazovnim aktivnostima
- Podrška projektima koji podržavaju veću inkluziju romske dece u obrazovanju, kao i dece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom
- Promovisanje programa podrške učenju i obrazovanju uz obezbeđivanje pedagoških asistenata za decu sa teškoćama u učenju
- Podrška deci u cilju sprečavanja prevremenog napuštanja procesa obrazovanja
- Obezbeđivanje mera podrške učenicima iz siromašnih porodica i osetljivih grupa

 

Srednje obrazovanje:
- Podrška ustanovama u praćenju i prilagođavanju usluga potrebama učenika
- Pružanje podrške za razvoj integrisanih usluga i programa u funkciji unapređivanja obrazovnog procesa
- Obezbeđivanje mera podrške učenicima iz siromašnih porodica i osetljivih grupa
- Podrška projektima koji podržavaju veću inkluziju romske dece u obrazovanju, kao i dece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom
- Podrška učenicima u cilju sprečavanja prevremenog napuštanja procesa obrazovanja
- Podrška unapređivanju profesionalnih kapaciteta u obrazovanju, kao i kapaciteta saveta roditelja, đačkog parlamenta i školskog odbora.