Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu

Od školske 2012/13. godine naša škola je uključena u projekat profesionalne orijentacije. Časove profesionalne orijenatacije održavaju Predrag Nemarović, profesor muzičke kulture, i Jelena Trboš - master pedagog, nastavnik građanskog vaspitanja. Časovi se održavaju za učenike 7. i 8. razreda.
Osnovni cilj programa – podsticanje razvoja ličnosti učenika/ca za donošenje promišljene, valjane i realne odluke o izboru srednje škole i zanimanja, planiranju karijere i uključivanju u svet rada.
Opšti cilj – podsticanje mladih ljudi da putem aktivnog učešća u petofaznom procesu preuzmu odgovornost za svoju budućnost, da bolje upoznaju sebe i svoje sposobnosti, puteve školovanja i puteve karijere, da promišljeno donesu odluku o izboru škole.
Koncept programa se odvija kroz pet modula koje će učenici sa navedenim nastavnicima prolaziti na zanimljiv, drugačiji i korisniji način:
1. faza – samospoznaja, u kojoj učenici bolje upoznaju sami sebe i svoje sklonosti, sposobnosti i interesovanja,
2. faza – informacije o zanimanjima, u kojoj učenici dobijaju raspoložive ili nove informacije o zanimanjima,
3. faza – mogućnost školovanja, u kojoj se učenici informišu o mogućnostima školovanja i buduće karijere,
4. faza – susret sa svetom zanimanja, u kojoj se učenici raspituju ili „isprobavaju“ zanimanja prilikom realnih susreta u ustanovama,
5. faza – odluka o izboru zanimanja, koju učenici treba da donesu samostalno i bez pritisaka i uticaja sa strane.
Aktivnosti, koje se ostvaruju na radionicama, u radu sa učenicima, omogućavaju da učenici primereno uzrastu izgrade saznanja, razviju umenja, sposbnosti i vrednosti koje će biti osnova da samostalno, kompetentno, odgovorno i voljno odlučuju o izboru škole i zanimanja, praćenju karijere i uključivanje u svet rada.
Profesionalna orijentacija podrazumeva uključivanje i međusobno povezivanje svih aktera koji imaju presudnu ulogu i uticaj na razvoj ličnosti učenika i na proces donošenja odluke, pri njihovom izboru zanimanja i ostvarivanju profesionalnog razvoja, a to znači međusobnu upućenost i povezanost sledećih aktera: roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, eksperata, stručnjaka sa Nacionalne službe za zapošljavanje, privreda, lokalnih samoupravi.
Realizacija programskih zadataka iz oblasti profesionalne orijentacije ostvaruje se u okviru časova redovne nastave, na ČOS-u ili kao dodatan čas, u zavisnosti od preklapanja različitih programskih sadržaja profesionalne orijentacije sa programskim sadržajem ostalih nastavnih predmeta, i u zavisnosti od slobodnih termina za učenike s obzirom na veliki broj obaveza.
Za realizaciju programa profesionalne orijentacije u školi imamo podršku direktorke i svih članova kolektiva, jer ga svi vide kao veoma korisnog deci, i kao veliku pomoć pri odlučivanju o upisu u srednje škole. Trenutno se nalazimo u drugoj fazi i učenici se informišu o svetu zanimanja. Za kraj aprila predviđeno je da našim učenicima 8. razreda omogućimo realne susrete sa svetom rada i možda „isprobavanje“ zanimanja.

 


Realni susreti sa svetom zanimanja - više o tome možete pročitati OVDE.